ÁSZF

Általános szerződési feltételek

I. Átalános rendelkezések:

 1. Szállításaink és teljesítéseink kizárólag jelen feltételek alapján – a mindenkor hatályos a legújabb szövegezés szerint – történnek, amennyiben az ettől való eltéréseket mi kifejezetten és írásban el nem ismertük. A megrendelő esetleges általános szerződési feltételei ránk nézve csak kifejezett és írásbeli elismerésünk esetén bírnak kötelező erővel.
 2. Jelen feltételek érvényesek a jövőbeli ügyletekre közvetlen hivatkozás nélkül is, amennyiben ezeket a megrendelő egy általunk korábban visszaigazolt megrendelés alkalmával kézhez vette, vagy egyéb igazolt módon megismerte és elfogadta.
 3. Minden ajánlatunk ajánlati kötöttségtől mentes, amíg azokat kifejezetten magunkra nézve kötelezőnek nem nyilvánítjuk.
 4. A megrendelések csak megrendelés-visszaigazolásunkkal válnak ránk nézve kötelező erejűvé.
 5. Munkatársaink, teljesítési segédeink vagy más megbízottjaink szóbeli nyilatkozatai csak írásbeli megerősítésünket követően válnak a szerződés részévé.
 6. Amennyiben egyes rendelkezések érvénytelenek lennének vagy érvénytelenné válnának, úgy ez az ezeken kívüli rendelkezések érvényességét nem érinti.
 7. Jelen feltételek azon rendelkezései, amelyek a jogszabály értelmében fogyasztónak minősülő természetes személyekkel szemben érvénytelennek minősülnének, velük szemben nem nyernek alkalmazást. E rendelkezések helyett a diszpozitív (eltérést engedő) szerződési szabályok alkalmazandóak azzal, hogy alternatív rendelkezések esetén a választás jogát fenntartjuk.
 8. Jogunkban áll a megrendelő adatait, amelyek az üzleti viszonnyal kapcsolatunk során tudomásunkra jutottak a vonatkozó adatvédelmi előírások betartásával feldolgozni. A megrendelő az ilyen adatkezeléshez a jelen feltételek elfogadásával hozzájárul.
 9. A megrendelés, illetve a visszaigazolás keretei között a mennyiség béli és fajtabeli eltérés jogát kifejezetten fenntartjuk. A megrendelő köteles az átvételre mindaddig, amennyiben ezek az eltérések a kereskedelmileg elfogadható kereteket nem haladják meg.

II. Megrendelés

Az általunk forgalmazott termékek a www.fahazepito.hu weboldalok (továbbiakban: weboldal) tekinthetők meg. A termékek megrendelése kizárólag weboldalon keresztül történhet. A weboldalon feltűntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek konkrét ajánlattételnek. A feltűntetett áraink az ajánlati megjelölés szerint, Forintban érvényesek, valamint tartalmazzák a mindenkori, a szállítás napján hatályban lévő, törvényes mértékben hozzászámítandó általános forgalmi adót (ÁFA-t) ami jelenleg 27%.
A megrendelés csak az árajánlatban részletezett tételeket tartalmazza, minden egyéb kérés pótrendelés tárgyát képezi. Az ajánlatban szereplő árak egységes érvényességi ideje 10 nap. A megrendelés rögzítése kizárólag a vevő által küldött írásos visszaigazolás esetén valósul meg. Írásos formaként az emailt és a postai levelet tudjuk elfogadni, semmilyen egyéb megállapodás (pl.: SMS, telefonos vagy élőszóban) történő megegyezést nem tudunk elfogadni. A megrendelés során az egyéb, rendelni kívánt – de a gyártó által fel nem tüntetett – tételekre a vevő köteles kitérni, rákérdezni, utólagos reklamációt ezzel kapcsolatban nem áll módunkban elfogadni. Az ajánlat és a benne foglaltak el nem olvasásáért, az esetleges kérdések tisztázatlanságáért a felelősség a vevőt terheli. Az ajánlat elfogadását követően kezdődjük meg a gyártást. A gyártásra kerülő termékeken ekkor jelentős változtatás már nem lehetséges. Amennyiben a vevő kérésére, erre feltétlenül szükség van, az ezzel kapcsolatos költségek vevőt terhelik.

III. Fizetési feltételek

 1. A fizetéseket – ellenkező megállapodás hiányában – Forintban kérjük kiegyenlíteni. Banki befizetés vagy átutalás esetén, a bankszámlánkon történő feltétel nélküli jóváírással minősül a tárgyi összeg megfizetettnek.
 2. Csekket és leszámítolható váltót nem fogadunk el.
 3. A megrendelő részéről a beszámítás vagy a visszatartás joga csak annyiban áll fenn, amennyiben követelései részünkről elismertek, vagy jogerősen megállapítást nyertek. E feltételek hiányában megrendelőnek lehetősége van jogait elkülönített érvényesítésére.
 4. A megállapodás szerinti fizetési határidő túllépése esetén a forintban nyilvántartott és a más pénznemből forintra átszámított összegek után az MNB által közzétett mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat, az EURO-ban felszámított összegek után az Európai Központi Bank mindenkori báziskamatlábát 8%-kal meghaladó mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamatot meghaladó káraink érvényesítésének jogát – ideértve az adott helyzetben velünk szemben felszámított rendkívüli kamatokat és költségeket –, továbbá a Ptk. 293. § alkalmazására való jogunkat fenntartjuk.
 5. A fizetési feltételek súlyos megszegése vagy olyan körülmények ismertté válása esetén, amelyek a megrendelő hitelképességét illetően megalapozott kételyt okoznak – ide számítandó különösen a csőd- és felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem, valamint a megrendelővel szerződő féllel szembeni bírósági végrehajtási eljárás –, valamennyi lejárt és le nem járt követelésünk haladéktalan érvényesítéséhez vezetnek. Ez utóbbi, le nem járt követeléseink a fenti esetekben általunk egyoldalúan azonnal esedékessé tehetőek. Ezen felül ilyen esetben jogosultak vagyunk a hátralévő szállításokat visszatartani, előleg fizetésétől vagy megfelelő biztosítékok nyújtásától függővé tenni, illetve az általunk tűzött megfelelő póthatáridő eredménytelen lejártával a szerződéstől elállni.
  Minden termékünkről készpénzes vagy átutalásos számlát állítunk ki. A számlához szükséges adatokat (név, cím, adószám) a vevő a megrendelés elfogadásával együtt köteles elküldeni részünkre. Az átutalásos számlát scanelt formában küldjük, melyet igény esetén, postai úton, vagy az átvételkor megküldünk. A készpénzes számlát a termék átvételekor, a szállításakor, személyes átadás útján juttatunk el a vevőnek. A számlával kapcsolatos reklamációkat írásban kell közölni, erre a készhez vételtől számított 15 napon belül van lehetőség. Amennyiben reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő adatokat, az összeget elfogadottnak tekintjük. Az átutalás a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történik. A számla teljesítési időpontja átutalás esetén a jóváírás napja, készpénzfizetés esetén a megrendelt áru átadásának napja. A szállítás napján történő utalást nem áll módunkben elfogadni, kivéve, a rendeléskor előre egyeztetett esetben. Amennyiben a termékre a jelzett teljesítési időpontig nem érkezik meg az összeg, a szállítási időpontot egyoldalúan módosíthatjuk. A termék tulajdonjoga a teljes vételár kiegyenlítésekor kerül át a vevőre. A fizetés ütemezésével kapcsolatos kérdéseket értékesítő kollégáinkkal kell egyeztetni, illetve a rendelés rögzítésekor feltüntetett módon kell a végösszeget teljesíteni.
  Fizetési ütemezés:
  • A termék teljes árának 50%-a megrendeléskor fizetendő. Kiegyenlítendő utalással díjbekérő alapján.
  • Szállításkor készpénzzel fizethető a hátralék, amennyiben az összeg nem haladja meg az 500 000 Ft-ot, vagy előre utalással teljesíthető, a szállítást megelőző napig.
  • Az 500 000 Ft feletti fennmaradó részt mindenképp előre utalással szükséges kiegyenlíteni, legkésőbb a szállítást megelőző 3 nappal.
  • A termék egyösszegben is kifizetésre kerülhet, utalással díjbekérő alapján.

IV. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

Az általunk értékesített termék olyan nem előre gyártott termék, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabunk így a vevőnek ezen árukkal kapcsolatban elállási joga nincs a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/c pontja értelmében. Vevőnek abban az esetben van elállási joga, ha a termékkel garanciális probléma merül fel, vagy funkcióvesztés történik. Amennyiben az elállás nem ezen okok miatt történik, úgy a termék visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költség a vevőt terheli. Elállás esetén a vevőt elállási díj terheli, mely a rendelés végösszegének 50%-a. Amennyiben a vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit, jogunkban áll a megrendeléstől/szállítástól elállni.

V. További fontos információk

Amennyiben a termék nem felel meg az építés helyén érvényes jogszabályoknak, az ezzel járó bárminemű felelősséget nem vállaljuk, a járulékos költségek a vevőt terhelik. Vevő köteles a rendelés előtt tájékozódni a helyi építési szabályokról. Tároló faházaink emberi tartózkodásra nem alkalmasak. Hőszigetelt kialakítással gyártott termékeink idényszerűen alkalmasak hosszabb tartózkodásra, megfelelő intézkedések mellet.
Megrendeléskor az alábbi információkat is szükséges figyelembe venni, a termékek méretével kapcsolatban:
Standard termékeink esetén: faházainknál a méretmegjelölésnél az első méretszám minden esetben a termék elejének/frontjának a hosszát jelenti, itt található az ajtó. A második méretszám a termék oldalhosszát jelöli.

VI. Megküldés, fuvarozás, csomagolás

A megrendelés rögzítésekor szállítási időpontot ajánlunk ki a vevőnek, mely miden esetben hétköznapra és munkanapra esik. Az érkezés napjáról emailben tájékoztatjuk. Ezt a megrendelő köteles visszaigazolni, amennyiben nem ékezik válasz 5 munkanapot követően, úgy az időpontot nem tudjuk fenntartani. A vevőnek az időpont módosítására a kiajánlott dátum előtti 14. munkanapig van lehetősége. Az ezen belüli módosítást csak díj ellenében áll módunkban eszközölni.
A pontos érkezéssel kapcsolatban a logisztikai munkatárs telefonon veszi fel a kapcsolatot a vevővel, ekkor ad tájékoztatást, hogy milyen 2-4 órás időintervallumban érkezik a rendelt termék, ez lehet délelőtti vagy délutáni napszak. Ezen időpontban és az ezt követő munkavégzés ideje alatt, a szakszerű átvétel biztosítása érdekében egy felelős személynek kell a helyszínen tartózkodnia. Az általunk történő szállítás esetén a vevő köteles a termék rendeltetési helyéhez a szabad utat, a lerakodáshoz a megfelelő/elegendő helyet biztosítani, illetve köteles előzetes tájékoztatást adni az egyéb nehezítő körülményekről, terepviszonyokról. Az előre nem egyeztetett akadályok miatti esetlegesen felmerülő plusz költségekért nem vállalunk felelősséget! 10 méter fölötti illetve változó terepen (emelkedős) történő kézben hordásnál plusz költséget számítunk fel. A nem megfelelően elkészített alapból, fogadószerkezetből eredő problémákból, valamint a helyszíni adottságokból (pl.: idő előtti tönkremenetel, beázás, vetemedés, károsítás nem megfelelő esztétikai megjelenés) eredő károk kizárólag a vevőt terhelik, a gyártó nem tud értük felelősséget vállalni.
Helyszínre szállítás esetén a termket és azok elmeit általában egy fő szállító végzi, így a megrendelőnek kötelessége a szállítás napján a megadott időintervallumban minimum két fő segítésget biztosítania a termék járműről való lepakolásához. A termék és azok elemeit kizárólag a szállító jármű mellé vagy attót 5m-es körzetbe áll módunkban elhelyezni. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek a terméket nem áll módunkban átadni, illetve az esetleges távhordás miatt pótdíjat számítunk fel.
Amennyiben a vevő háromszori megkeresésre sem jelentkezik, és a pontos értesítés közlése meghiúsul, az időpontot töröljük és írásban értesítést adunk a következő lehetséges szállítási napról. Az ezekkel kapcsolatos csúszásokért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben vevő a személyes átvételt választja, és nem kér szállítást, de a megrendelt és legyártott terméket a leegyeztetett napon nem szállítja el, napi 4.500 Ft + ÁFA tárolási díjat számítunk fel. Továbbá ugyan ezek a tárolási feltételek érvényesek arra az esetre is, ha a termék legyártásra kerül, de annak kiszállítása vagy kiszállítása és helyszíni szerelése vevői oldalról meghiúsúl.
Amennyiben a szállítás a leegyeztetett napon a vevői oldalról meghiúsul, úgy pótdíjat számítunk fel (általában a kiszállítási díjat), mely a szállító kapacitást fedezi. Ezek után új időpontot ajánlunk ki, mely időpont az adott naptól számítva akár 40-60 nap is lehet.
Abban az esetben, ha az áru a megrendelő kívánságára megküldésre kerül, a kárveszély legkésőbb üzemünk vagy raktárunk, illetőleg a megküldést bonyolító teljesítési segédünk ilyen létesítményeinek elhagyásával átszáll a megrendelőre, még akkor is, ha a megküldés nem a jelen feltételek szerinti teljesítési helyről történik.
Amennyiben a küldésre kész áru megküldése nekünk fel nem róható okból késedelmet szenved, a kárveszély a megrendelőre a küldésre kész állapotról szóló írásbeli vagy e-mailban értesítés felé történő elküldésével száll át.
Ha a megrendelő a szállítás tárgyát a készre jelentést, ill. a küldésre kész állapotról szóló értesítést követően haladéktalanul nem veszi át, vagy a megrendelő kérésére a megküldést elhalasztjuk, úgy jogosultak vagyunk a megrendelő költségére történő raktározásra.
A megrendelő átvételi késedelme esetén a jogosulti késedelemből eredő alapvető jogaink mellett az – adott esetben részbeni – elállás jogát, illetve a kártérítés érvényesítésének jogát kifejezetten fenntartjuk.

VII. Tulajdonfenntartás

 1. A szállított áruk az ár teljes megfizetéséig a mi tulajdonunkban maradnak. Folyószámla-elszámolás esetén a fenntartott tulajdonjog (tulajdonfenntartás alatti áru) a mindenkori folyószámla-egyenleg biztosítékaként szolgál.
 2. A megrendelő köteles a tulajdonfenntartás alatti árut javunkra gondosan őrizni és biztonságát óvni, valamint a többi árutól elkülönítve és/vagy megkülönböztetve tárolni. A megrendelő vétkességtől függetlenül felel az áru elvesztéséért és annak esetleges megsemmisüléséért. A tulajdonfenntartás alatti áru feldolgozása vagy egyesítése esetén a Ptk. 133-134. § értelmében a választás jogát fenntartjuk. Kifejezett rendelkezésünk hiányában a feldolgozással létrejött dolgon tulajdonjogot, az egyesítéssel létrejött dolgon értékarányos közös tulajdoni hányadot szerzünk. Az új áru a jelen feltételek értelmében tulajdonfenntartás alatt áll, és ugyanezen szabályozás alá tartozik.
 3. A megrendelő a tulajdonfenntartás alatti árunak az általa folytatott, szokásos üzleti forgalom keretén belül történő továbbértékesítésére azon feltétel mellett jogosult, hogy ő ügyfeleivel a megfelelő tulajdonfenntartásról javunkra úgyszintén megállapodik. A tulajdonfenntartás alatti áru feletti egyéb módon való rendelkezésre, különösen az áru zálogba adására, biztosítékként történő átruházására a megrendelő nem jogosult.
 4. Továbbértékesítés esetén a megrendelő a részünkre történő teljesítésig ránk engedményezi ügyfeleivel szemben a továbbértékesítésből keletkező valamennyi igényét, valamint követelését az azokhoz kötődő összes mellékjogosultsággal együtt. A megrendelő felhívásunkra köteles ügyfeleivel az engedményezést közölni, de biztosítja a jogot számunkra is az engedményezés közvetlen közlésére is. A megrendelő – az előbbiekben megállapított engedményezés ellenére – írásbeli visszavonásunkig jogosult a követelések beszedésére. A mi beszedési jogosultságunk a megrendelő beszedési felhatalmazása mellett érintetlenül fennmarad. A követeléseket nem fogjuk beszedni addig, amíg a megrendelő fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz. A megrendelővel szembeni követeléseink kielégítésével az áruk feletti tulajdonjog automatikusan átszáll rá, valamint a ránk engedményezett követelések visszaszállnak rá.
 5. Felhívásunkra a megrendelő köteles részünkre a megfelelő iratok átadásával haladéktalanul teljes körű tájékoztatást adni ügyfeleivel szembeni jogainkról.
 6. Amennyiben a minket illető biztosítékok értéke összes követelésünket több mint 10 %-kal meghaladja, a megrendelő követelésére kötelesek vagyunk az indokolt mértékben a biztosítékokat felszabadítani.
 7. A tulajdonfenntartás alatti áru harmadik személy részéről történő esetleges zálogbavételét vagy elkobzását számunkra haladéktalanul be kell jelenteni. Az ebből eredő beavatkozási költségek minden esetben a megrendelőt terhelik, amennyiben azt nem harmadik személyek viselik.
 8. Jogunkban áll a tulajdonfenntartás alatti árukészletet leltározni vagy leltároztatni, és szerződésszegés, különösen fizetési késedelem esetén az árut a megrendelő birtokából visszavenni vagy visszavetetni, illetve e célból a megrendelő helyiségeibe belépni. Ha tulajdonjog-fenntartást az az alatt álló áru visszavételével gyakoroljuk, jogosultak vagyunk az árut szabadkézből eladni vagy elárvereztetni. A visszavétel a megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatból származó valamennyi minket illető követelés értékében, de legfeljebb a megállapodás szerinti szállítási áron történik. Fenntartjuk a jogot a további kártérítési igényekre, így különösen az elmaradt haszonra.

VIII. Kellékszavatosság, garancia

Termékeink műszárított, többszörösen válogatott anyagokból készülnek. A termék átvételekor szükséges tételesen ellenőrizni a kiszállított faanyag minőségét és mennyiségét, és ezt a teljesítési igazoláson aláírással igazolni. A fa egy élő anyag, melyet mi gondosan vigyázunk míg nálunk van, de minőségének megőrzése átadást követően a vevő felelőssége, feladata. Ennek érdekében kiemeleten fontos a megfelelő tárolás és, hogy védve legyen az időjárás viszontagságaitól. Amíg nem kapja meg az első réteg felületkezelést, semmiképpen ne érje napsütés, csapadék, talajpára a terméket, mert ezen hatások következtében visszafordíthatatlan változások állhatnak be a faanyagban, és ezért mi nem tudunk felelősséget vállalni. Fontos, hogy a talajtól minimum 50 cm-re kiemelve, maximum 1 méteres alátámasztási közökkel, sík felületen legyen tárolva az alapanyag az összeszerelés pillanatáig. Erre megfelfelő hely lehet egy nyitott vagy egy zárt garázs, vagy fedett terasz.

 1. Katalógusokban, prospektusokban, hirdetésekben, ábrázolásokon és árlistákban az áruk tulajdonságainak megadása, valamint a műszaki előírásokra való utalások csupán a leírást szolgálják, és a megrendelés-visszaigazolásban, ill. a szerződésben írt kifejezett hivatkozás nélkül nem alapoznak meg kellékszavatossági igényt.
 2. A megrendelőnek a fennálló szerződési kötelezettségen kívül, így különösen tervezés, kivitelezés körében nyújtott tanácsadás esetén a szállítás tárgyának a működőképességéért és alkalmasságáért csak előzetes kifejezett vállalásunk esetén felelünk.
 3. A szavatossági kifogásokat haladéktalanul írásban kell érvényesíteni. Rejtett hibáknál, amelyek felderítése a megrendelő megvizsgálási kötelezettségének előírásszerű gyakorlásával sem volt lehetséges, a hiba megállapítását követően haladéktalanul kell kifogást emelni.
 4. Minden szavatossági igény elévül a kárveszély átszállását követő hat hónap alatt, amennyiben jogszabály ennél hosszabb határidőt kötelezően nem ír elő. A szállítás tárgyát képező árukra jótállást csak kifejezett írásbeli nyilatkozatunkkal, vagy a jogszabály által kötelezően előírt körben és módon vállalunk.
 5. Alapos szavatossági kifogás esetén pótteljesítésre (kijavításra, újbóli szállításra vagy cserére) vagyunk kötelesek.
 6. A megrendelő vagy általa megbízott harmadik személy részéről történő szakszerűtlen kijavítások, valamint szakszerűtlen kezelés vagy alkalmatlan felállítási hely a szavatossági igények elvesztéséhez vezetnek. A természetes elhasználódásból eredő hiányosságokból szavatossági igények nem keletkeznek.
 7. Megtérítési igények, illetőleg a megrendelővel szemben harmadik személy által támasztott szavatossági igény továbbhárításának lehetősége csak a fogyasztó általi jogszerű igénybevétel esetén a törvényes keretek között állnak fenn; nem állnak fenn ellenben megrendelő által üzletpolitikai okokból vállalt kötelezettségek tekintetében, és feltételezik a megtérítési igényt támasztók saját kötelezettségeinek, így különösen a szavatossági kifogások közlésével összefüggő kötelezettségeknek a betartását.